Žáci
Týdenní plány 9. třída

8. týden 2019/20 (21.10.2019 - 25.10.2019)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Psaní a výslovnost slov přejatých Rozvoj slovní zásoby Literatura 50.-90.let 19.st
Anglický jazyk
Dějepis V.I.Lenin myšlenky
Fyzika opakujeme energie
Hudební výchova zpěv písní různých žánrů
Chemie Obnovitelné zdroje
Matematika Násobení mnohočlenů, matematické vzorce (a+b)2, rozdíl druhých mocnin
Občanská výchova Mezilidská komunikace
Praktické činnosti Platební metody, tvorba výrobku
Přírodopis Geologická stavba Země PP
Technické kreslení Jednoduchý technický výkres, plánek
Volba povolání Jaká povolání mě zaujala.
Výtvarná výchova Naše planeta,vesmír
Zdravotní tělesná výchova Cvičení s plnými míči
Zeměpis Evropa- státy
Německý jazyk
Ruský jazyk Roční období,měsíce
Tělesná výchova dívky Přemet stranou, šplh Ringo
Tělesná výchova hoši Přemet stranou, šplh Ringo

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design