Školská rada

Na naší škole začala po řádných volbách pracovat od září 2005

 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy,zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 • Školskou radu zřizuje zřizovatel,který stanoví počet jejich členů a vydává jejich volební řád.Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel,třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy. Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

Činnost školské rady:

 1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování.
 2. Schvaluje výroční zprávu.
 3. Schvaluje školní řád,navrhuje jejich změny.
 4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
 5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 6. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 7. Projednává inspekční zprávy ČŠI.
 8. Podává podněty a oznámení řediteli,zřizovateli,orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady:

 • Za OÚ: pí. Mahovská, pí. Tatková
 • Za zákonné zástupce: p. Václav Růžek, pí. Dolanská
 • Za pedagogické pracovníky: pí.Landová Lucie, pí.Kosová

Zápisy z rady jsou uloženy v ředitelně a jsou dostupné k nahlédnutí.

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design