Řád školní družiny

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.  PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

1.1.  Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování zajišťuje vychovatelka.

1.2.  O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu  nepřítomnosti  žáka v družině, odchylky od docházky  žáka  nebo pokud  má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně nebo SMS. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

1.3.  V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

1.4.   Žáka lze odhlásit ze ŠD pololetně.

 

2.  ORGANIZACE ČINNOSTI

2.1.  Školní družina je v provozu od pondělí do pátku. Ranní družina

od 6.30 - 7.30 hod. Odpolední družina od 11.35-16.00 hod.

2.2.   Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: od 12.30 do 13.00 hod a od 14.30 do 16.00 hod.

2.3.  Na nepovinné předměty a kluby budou žáci uvolňovány dle potřeby. Ze ŠD si tyto žáky vyzvedne vychovatelka daného klubu.

2.4.  Do jednoho oddělení se zapisuje 25 žáků na pravidelnou docházku. Z rozhodnutí ředitele školy lze naplnit až do počtu 30 žáků nepravidelně docházejícími.

2.5.  Žáky do školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování té které třídy v šatně školy. Žáci, kteří končí později, doprovodí do ŠD vyučující z poslední hodiny.

2.6.  Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování, ne však psaní domácích úkolů.

2.7.  Činnosti družiny se mohou mimořádně zúčastňovat i žáci nezařazeni do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do ŠD. Týká se to především sobotních akcí pořádané školní družinou.

2.8.  O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami rozdá s dostatečným předstihem vychovatelka ŠD všem žákům navštěvující ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť přihlášeni.

2.9.  V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna s případným omezením podle pokynů městského hygienika apod.

2.10.  Rodiče a další návštěvníci do učeben nevstupují; případně výjimečné návštěvy, tak mohou učinit po dohodě s vychovatelkou.

3.  CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

3.1.  Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a nedostavil se do ŠD, vychovatelka neodpovídá.

3.2.  Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.3.  Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen.

3.4.  Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

3.5.  Povinností žáka je úmyslně nepoškozovat majetek, pomůcky a hračky.

4.  PRÁVA ŽÁKA

4.1.  Na odpočinek a volný čas.

4.2.  Na zabezpečení přístupu k informacím zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Žák má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu rozvoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

4.3.  Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování a dobrého vzájemného soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor.

4.4.  Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.

5.  DODATEK

5.1.  Družina chodí na vycházky: k břízkám, k Dobré vodě,k OÚ na dětské hřiště , na hřiště za školou,na fotbalové hřiště.

5.2.  Děti jsou průběžně po celý rok informováni o první pomoci, bezpečnosti na silnici, důležitých telefonních číslech a nebezpečí drog.

5.3.  Pitný režim zajišťují rodiče.

5.4.  Dítě, které si rodič nevyzvedne do konce provozní doby ŠD, tj. do 16.00 hod.,  je odevzdáno na Policii ČR.

5.5.  Poplatek ŠD činí  100.- Kč za měsíc, platí se pololetně, tj. 500.- Kč a je nutné částku uhradit do 15.září a 500.- Kč do 15.února.

5.6.  Veškeré informace a směrnice týkající se ŠD rodiče naleznou na informativní nástěnce v chodbě ŠD 1. oddělení, internetových stránkách školy a na telefonních číslech 723757252.

5.7.   Úrazy hlavy , břicha a hrudníku voláme okamžitě rychlou záchranou službu a poté informujeme zákonného zástupce. Rodič je povinen si své dítě vyzvednout osobně.

5.8.  Za donesené hračky a mobilní telefon si žák zodpovídá sám.

6.  DOKUMENTACE

6.1.  V družině se vede tato dokumentace: zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce a plná moc od rodičů, přehled výchovně vzdělávací práce, docházkový sešit.

Řád školní družiny vypracovala vedoucí vychovatelka J. Návojová

 Kontrolovala ředitelka školy J. Landová.

 

  Školní rok 2013/2014


2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design