Zápis do první třídy 2020/2021

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY – ZÁKLADNÍ ŠKOLA PCHERY, OKRES KLADNO

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude probíhat zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v naší škole v termínu od 14. 4. do 27. 4. 2020.

Podání přihlášky lze prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně od 10:00 do 12:00 hod po telefonické domluvě (tel: 724 073 714).

Předpokládané dovednosti budoucích prvňáčků lze najít na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero

Pro zápis do 1. ročníku jsou stanoveny spádové oblasti podle trvalého pobytu žáka, zákonný zástupce má však právo se rozhodnout, na kterou základní školu chce své dítě zapsat. Ředitelka školy přijme ke vzdělávání žáky do naplnění kapacity ročníku, přednostně se přijímají žáci ze spádové oblasti.

Zápis do první třídy

Zákonní zástupci dodají tyto dokumenty:

Pozor – i žáci s odkladem z minulého roku musí podat novou přihlášku a projít přijímacím řízením!

Žádost vyplňujte, prosíme, pečlivě a tiskacím písmem (veškeré údaje musí být čitelné!) a všechny údaje si zkontrolujte. Čitelně musí být uveden také e-mailový kontakt, abychom Vám mohli zaslat kód Vašeho dítěte, pod kterým bude vedeno.

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni požádat o zapsání dítěte do prvního ročníku, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení poradenského zařízení/odborného lékaře rozhodne ředitel školy o povolení odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

Zákonní zástupci dodají tyto dokumenty:

Pokud nebudou dodány posudky současně se žádostí, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Žádost vyplňujte, prosíme, pečlivě a tiskacím písmem (veškeré údaje musí být čitelné!) a všechny údaje si zkontrolujte. Čitelně musí být uveden také e-mailový kontakt, abychom Vám mohli zaslat kód Vašeho dítěte, pod kterým bude vedeno.

Speciální vzdělávací potřeby

Pokud u žáka byly diagnostikovány poradenským zařízením speciální vzdělávací potřeby, jsou zákonní zástupci žáka povinni o této skutečnosti školu informovat.

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, vyplní - Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání + požadované dokumenty.

  • děti narozené v období 1. 9. – 31. 12. 2014 - doporučení školského poradenského zařízení

  • děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2015 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

O přijetí/nepřijetí žáka k povinné školní docházce rozhodne ředitelka školy a o výsledku rozhodnutí informuje zveřejněním registračního čísla na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (vchod do hlavní školní budovy). Součástí správního řízení je vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce prostřednictvím emailu, který uvede v žádosti.

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design