Události / Aktuality / Organizace výuky od 3. 5. 202129.4.2021 - 30.6.2021


Výuka od 3.5.2021 + změna testování:

Dobrý den, vážení rodiče,
jak jste se zřejmě dočetli, od 3.5.2021 se vrací rotačně do škol i žáci II.st., a to následovně:
od 3.5.- prezenční výuka (ve škole) se týká 3., 4., 5., 6., 7. třídy, distanční výuka- 1., 2., 8., 9. třídy
.

Následující týden se pořadí otočí. ŠD i ŠJ zůstávají v provozu. Učit se budou dle rozvrhu jen s mírnými změnami. O těch vás budou informovat třídní učitelky, které vám podají i další bližší informace k výuce i testování, popř. odkáží na instruktážní video. Změny rozvrhu jsou též umístěny i na tomto webu. 
Děti po celou dobu pobytu budou muset nosit zdravotnickou ( ne látkovou) roušku- ( doporučujeme přidat do aktovky 1 náhradní). Budou dodržována veškerá doporučená hygienická opatření. Testování žáků bude probíhat od 3. 5. následovně:  u žáků I. st 1 x týdně, u žáků II. st.  2x týdně ve škole (v pondělí a čtvrtek) vždy před vyučováním za event. asistence třídní učitelky, asistentky pedagoga a provozních zaměstnankyň.
Pokud dítě do školy nenastoupí, prosím o zaslání omluvenky prostřednictvím Bakaláře třídní učitelce, dítě obdrží informace o probíraném  učivu, popř. samostatnou práci.

Dále bych vás ráda  informovala o organizaci testování žáků v naší škole- týká se 6.-9. třídy , protože ostatní ročníky již průběh testování znají.
Testování se provádí 1 x (I. st.)  nebo  2x týdně II. st.- v pondělí a ve čtvrtek). Ráno v 7,55 hod. si vyučující převezmou žáky a převedou je do tělocvičny, kde se budou testy II. stupně  provádět . Instruktáž provede vyučující za asistence asistentek nebo provozních zaměstnankyň. V případě, že by dítě samotest nezvládlo, je možná asistence  učitelky, asistentky nebo při testování můžete asistovat vy jako zákonný zástupce. Myslím ale, že si test dokážou děti provést samy. Vyučující se seznámily s instruktážním videem i metodickými pokyny k testování žáků. I vy tento materiál naleznete na našich web. stránkách. Pokud se test nezdaří, je nutné jej opakovat. Výsledek testu je znám po 15 minutách. Po celou dobu testování je s dětmi  pedagog. V případě negat. testu pokračuje výuka. V případě pozit. testu je dítě za doprovodu pověřené osoby odvedeno do izolační místnosti, kde vyčká příchodu zák. zástupce, který je mezitím telef. kontaktován.

Žáci I. stupně budou i nadále testováni ve třídách tomu určených.
Věřím, že společnými silami i tyto nepříjemné záležitosti, které doprovází nástup žáků do školy, zvládneme.

   Mgr. J. Landová


2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design