Události / Aktuality / Manuál k organizaci výuky žáků I.st.v ZŠ25.5.2020


Vážení rodiče, posílám manuál k organizaci výuky a ke vstupu  žáků 1.stupně v době od 25.5. 2020 do Základní školy Pchery, okres Kladno.

Žáci I. stupně z organizačních a bezpečnostních důvodů přicházejí ke škole v 8,20 hod. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu rouškou a dodržování odstupů 2 metry. Organizaci pohybu osob před školou zajišťuje pedag. pracovník. Ten také žáky před školou vyzvedává a odvádí do budovy školy. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Při vstupu dětí do budovy odevzdají 25.5. 2020  pedag. pracovníkovi  čestná prohlášení. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  Po přezutí a odložení šactva v provizorní šatničce u třídy se přesunou žáci do vybrané třídy (učebna 4.třídy). Ve společných prostorách – chodby, WC, šatny….nosí žáci i pedag. pracovníci roušky.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Výuka začíná v 8,30 hod. Žáci se budou učit v ucelených blocích s přestávkami.  Do školy si donesou denně vybavený penál včetně pastelek, ev. další pomůcky dle instrukcí pedagoga. 

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.O tom, zda  žáci budou  nosit roušky ve třídě, rozhodnou zák. zástupci žáků I. stupně.

Žáci sipo každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. Pedagog zajišťuje ve třídě časté větrání.

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.Přestávky podle možností školy lze trávit venku.  Při přesunu žáků se musí opět dodržovat odstupy 2 metrů a stále dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Škola vede evidenci v TK o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání.

Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy, což opět zajišťuje pedagog- cca v 11,45  hod. Přihlášené žáky do ŠD přebírá vychovatelka. (Dojíždějící děti v ŠD čekají až do odjezdu jejich spoje).  Jsou dodržována stejná pravidla. Odchod žáků z ŠD organizuje vychovatelka -  ve 14 hodin.

ŠJ nebude v provozu. Z důvodu nezájmu nebude nabízen ani studený bufet. Proto prosím, milí rodiče, dejte dětem s sebou do školy větší svačinku.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Vážení rodiče, děkuji za Vaši spolupráci!

Za všechny zaměstnance školy Mgr. J. Landová 


2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design